Edit Content

Từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING – chủ đề Job, Work, Career

Hôm nay chúng ta cùng học từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING liên quan tới chủ đề Job, Work, Career nhé.

Bạn có biết 60% các chủ đề trong TOEIC SPEAKING WRITING là các chủ đề về công việc, sự nghiệp hoặc cho dù là chủ đề về giáo dục đi chăng nữa cũng ít nhiều liên quan tới chủ đề công việc sau này. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuỗi series tự học từ vựng để nâng cao điểm số TOEIC SPEAKING WRITING nhé.

1. Các từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING về Job, Work, Career

từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING về Job, Career, Work
1. 1 Từ vựng về Job
A fulfilling/rewarding jobə fʊlˈfɪlɪŋ ʤɒbMộ một công việc đáng để làm, mang lại cho bạn niềm vui
A high-powered jobə haɪ-ˈpaʊəd ʤɒbMột công việc có quyền lực cao
To apply for a jobtuː əˈplaɪ fɔːr ə ʤɒbĐăng kí việc làm, xin việc
A permanent jobə ˈpɜːmənənt ʤɒbMột công việc lâu dài
To offer someone jobtuː ˈɒfə ˈsʌmwʌn ʤɒbĐề nghị một công việc cho ai đó
A steady jobə ˈstɛdi ʤɒbMột công việc ổn định
A demanding jobə dɪˈmɑːndɪŋ ʤɒbMột công việc có yêu cầu cao
1.2 Từ vựng về Work
To carry out worktuː ˈkæri aʊt wɜːkĐể thực hiện công việc
To supervise worktuː ˈsuːpəvaɪz wɜːkĐể giám sát công việc
To work closely withtuː wɜːk ˈkləʊsli wɪðĐể hợp tác chặt chẽ với
To take on worktuː teɪk ɒn wɜːkĐể đảm nhận công việc
Available to start workəˈveɪləbᵊl tuː stɑːt wɜːkCó sẵn để bắt đầu công việc
To complete worktuː kəmˈpliːt wɜːkĐể hoàn thành công việc
1.3 Từ vựng về Career
At the height/peak of your careeræt ðə haɪt/piːk ɒv jɔː kəˈrɪəỞ đỉnh cao sự nghiệp của bạn
To wreck/ruin someone’s careertuː rɛk/ˈruːɪn ˈsʌmwʌnz kəˈrɪəPhá hoại/hủy hoại sự nghiệp của ai đó
To embark on a careertuː ɪmˈbɑːk ɒn ə kəˈrɪəĐể bắt đầu sự nghiệp
To have a career in (medicine)tuː hæv ə kəˈrɪər ɪn (ˈmɛdsᵊn)Có được sự nghiệp trong (y học)
A brilliant careerə ˈbrɪljənt kəˈrɪəSự nghiệp rực rỡ
A career takes offə kəˈrɪə teɪks ɒfMột sự nghiệp khởi sắc
A promising careerə ˈprɒmɪsɪŋ kəˈrɪəSự nghiệp đầy triển vọng
To climb the career laddertuː klaɪm ðə kəˈrɪə ˈlædəĐể leo lên nấc thang sự nghiệp
Her career lasted …hɜː kəˈrɪə ˈlɑːstɪd …Sự nghiệp của cô kéo dài…

Lưu ý rằng, chúng ta nói: “have a job” chứ không nói “have a work”

2. Từ vựng trong quảng cáo công việc

từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING về Job, Career, Work

Do you have a good knowledge of the fashion industry? Do you have experience in sales? Are you a good team player? Are you looking for a stimulating working environment? Would you like to be an integral part of a close team? We can offer you job satisfaction and generous benefits. Vacancy must be filled within three weeks.

(Bạn có kinh nghiệm bán hàng không? Bạn có phải là một người đồng đội tốt? Bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc năng động? Bạn có muốn trở thành một phần không thể thiếu trong một tập thể thân thiết? Chúng tôi có thể mang lại sự hài lòng trong công việc và những phúc lợi hào phóng cho bạn. Tìm kiếm ứng viên trong vòng ba tuần.)

Từ vựng cần biết

Have experiencehæv ɪkˈspɪəriənsCó kinh nghiệm
A good team playerə ɡʊd tiːm ˈpleɪəMột người chơi đồng đội tốt
Stimulating working environmentˈstɪmjəleɪtɪŋ ˈwɜːkɪŋ ɪnˈvaɪrᵊnməntMôi trường làm việc năng động
An integral part of a close teamən ˈɪntɪɡrəl pɑːt ɒv ə kləʊz tiːmMột phần không thể thiếu của một tập thể thân thiết
Job satisfactionʤɒb ˌsætɪsˈfækʃᵊnSự hài lòng công việc
Generous benefitsˈʤɛnᵊrəs ˈbɛnɪfɪtsLợi ích hào phóng
Vacancy must be filledˈveɪkᵊnsi mʌst biː fɪldVị trí tuyển dụng phải được lấp đầy

3. Các nhiệm vụ trong công việc

(Bella có công việc là trợ lý. Về cơ bản, vai trò của cô ấy là chịu trách nhiệm với sếp của mình, một người không phải là người có tổ chức và đảm bảo không có gì sai sót. Cô đặt lịch hẹn cho sếp của mình và cô đảm bảo rằng ông ấy sẽ giữ đúng hẹn. Cô ấy dành nhiều thời gian để trả lời điện thoại và thay mặt anh ấy thực hiện các cuộc gọi1. Khi sếp của cô phải đi công tác, cô sẽ đặt chỗ trước cho ông. Khi sếp của cô ấy phải thuyết trình, cô ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết, bao gồm cả việc sao chụp bất kỳ giấy tờ nào mà ông ấy cần.

Cô ấy sắp xếp các cuộc họp cho anh ấy và cô ấy ghi biên bản tại các cuộc họp. Bella là một người có tổ chức rất tốt. Cô ấy ghi lại mọi việc cô ấy làm ở nơi làm việc và đặt ra mục tiêu cho mình. Cô ấy làm hết sức mình để đạt được mục tiêu của mình. Mỗi buổi sáng, cô ấy lập danh sách mọi việc cần làm. Hôm nay điều đầu tiên trong danh sách của cô ấy là “Nộp giấy nghỉ việc”! Nhưng cô ấy sẽ không về hưu sớm Cô ấy có một công việc mới, nơi cô ấy sẽ là ông chủ và sẽ có trợ lý riêng của mình.)

Từ vựng cần biết

Have a job ashæv ə ʤɒb æzCó một công việc như
Take charge ofteɪk ʧɑːʤ ɒvChịu trách nhiệm
Make sure nothing goes wrongmeɪk ʃɔː ˈnʌθɪŋ ɡəʊz rɒŋĐảm bảo không có gì sai sót
Make appointmentsmeɪk əˈpɔɪntməntsĐặt lịch hẹn
Make the reservationmeɪk ðə ˌrɛzəˈveɪʃᵊnĐặt chỗ trước
Give a presentationɡɪv ə ˌprɛzᵊnˈteɪʃᵊnTrình bày  một bài thuyết trình
Make all the preparationmeɪk ɔːl ðə ˌprɛpᵊrˈeɪʃᵊnChuẩn bị mọi thứ
Make photocopiesmeɪk ˈfəʊtəʊˌkɒpizPhotocopy
Arrange meetingsəˈreɪnʤ ˈmiːtɪŋzSắp xếp các cuộc họp
Take the minutesteɪk ðə ˈmɪnɪtsGhi chú cuộc họp
Set targetssɛt ˈtɑːɡɪtsĐặt mục tiêu
Achieve goalsəˈʧiːv ɡəʊlzĐạt được mục tiêu
Make a listmeɪk ə lɪstLập danh sách
Take early retirementteɪk ˈɜːli rɪˈtaɪəməntNghỉ hưu sớm
Hand in my noticehænd ɪn maɪ ˈnəʊtɪsNộp đơn nghỉ việc

4. Bài tập luyện tập từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING

 1. I took on too much ………………………………………. last month and couldn’t finish it all.
 2. At the peak of her ………………………………………. she was managing a sales force of 200 people.
 3. Daniel Robertson’s ………………………………………. in education lasted almost four decades.
 4. I have a very demanding ……………………………………….., but I enjoy it, nonetheless.
 5. At the moment we are carrying out ………………………………………. on the design of the new stadium.
 6. The scandal ruined his ………………………………………. and he never worked in the stock market again.
 7. I’m going to apply for a ………………………………………. in a supermarket.
 8. She had a long and brilliant ………………………………………. in show business.
  At 20, she got her first steady ………………………………………. in a small regional theatre,
  but it was in 1980 that her ………………………………………. really took off when she was offered a part in a TV series.

Đáp án

1 work 2 career 3 career 4 job 5 work 6 career 7 job 8 career; job; career

4.2 Hãy xem quảng cáo tuyển dụng này, sau đó xem danh sách ứng viên rút gọn bên dưới.
Hãy xếp hạng ứng viên theo thứ tự mức độ phù hợp với công việc: từ 1 (phù hợp nhất) đến 3 (kém phù hợp nhất) và đưa ra lý do.
từ vựng TOEIC SPEAKING WRITING về Job, Career, Work

(Tập đoàn Carlsson đang tìm kiếm một Giám đốc Tiếp thị có trình độ chuyên môn liên quan và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị. Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hậu hĩnh dành cho ứng viên phù hợp.

Bạn phải có kiến ​​​​thức tốt về thị trường hiện tại, sẵn sàng bắt đầu công việc trong thời gian ngắn và phải là một người có tinh thần đồng đội tốt. Đây là một công việc mang lại nhiều lợi ích và thỏa mãn cho bất kỳ ai mong muốn dấn thân vào sự nghiệp quản lý cấp cao. Công ty mong muốn lấp đầy chỗ trống ngay lập tức.)

(Kevin Marsh, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng Quản lý. Thích làm việc theo nhóm, mong muốn có một công việc ưng ý. Thất nghiệp vào lúc này.
Katharina Bauer, 35 tuổi, đã làm việc trong lĩnh vực Tiếp thị quốc tế được bảy năm. Bằng cấp về Kinh doanh, đã từng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn. Cần thông báo trước một tháng cho công việc hiện tại.
Nuala Riley, 28 tuổi, sáu năm kinh nghiệm làm biên tập viên cho một nhà xuất bản lớn. Khả năng thích ứng cực tốt, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Cần phải thông báo trước ba tháng.
)

Đáp án:

4. 3 Nối phần đầu mỗi câu ở bên trái với phần kết thúc ở bên phải.
1 She has seta presentation to my colleagues.
2 We’re makingthe minutes at the meeting.
3 I always keepmy phone calls while I took time off.
4 Kate will takesome difficult targets for us all.
5 I have to givehis goals in his career.
6 He never achievedmy appointments.
7 He fieldedpreparations for the sales conference.

Đáp án

1 She has set some difficult targets for us all.1 Cô ấy đã đặt ra một số mục tiêu khó khăn cho tất cả chúng ta.
2 We’re making preparations for the sales conference2 Chúng tôi đang chuẩn bị cho hội nghị bán hàng
3 I always keep my appointments.3 Tôi luôn giữ đúng hẹn.
4 Kate will take the minutes at the meeting.4 Kate sẽ ghi biên bản cuộc họp.
5 I have to give a presentation to my colleagues.5 Tôi phải thuyết trình trước đồng nghiệp của mình.
6 He never achieved his goals in his career.6 Anh ấy chưa bao giờ đạt được mục tiêu trong sự nghiệp của mình.
7 He fielded my phone calls while I took time off7 Anh ấy nhận cuộc gọi của tôi trong khi tôi nghỉ làm

(Kika bắt đầu với một công việc bế tắc ở một nhà máy sản xuất mứt nhưng cuối cùng cô lại có một sự nghiệp lẫy lừng trên sân khấu, một sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ. Cô được trích dẫn nói rằng ‘Diễn xuất trên sân khấu có thể không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền nhưng nó phải là một trong những công việc xứng đáng nhất trên thế giới.)

Từ vựng cần biết:

dead-end jobˈdɛdˈɛnd ʤɒbcông việc bế tắc
glittering careerˈɡlɪtərɪŋ kəˈrɪəsự nghiệp lẫy lừng
career spanningkəˈrɪə ˈspænɪŋtrải dài sự nghiệp
lucrative jobˈluːkrətɪv ʤɒbcông việc có thu nhập cao
rewarding jobrɪˈwɔːdɪŋ ʤɒbcông việc xứng đáng

Playlist tự học TOEIC SPEAKING WRITING

Lịch Khai Giảng

Khóa TOEIC SPEAKING WRITING qua Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *